Tag: trong hệ thống kế toán ngân hàng tài khoản có mấy loại